ثبت بین المللی برند (مادرید )

متقاضیان ثبت بین المللی برند و علائم تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه ثبت بین المللی باید مبلغی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک) برای علامت‌های سیاه وسفید و ۹۰۳ فرانک سوئیس برای علائم رنگی به دفتر بین المللی بپردازند و علاوه بر آن مبلغی را برای ثبت علامت در هریک از کشورها باید پرداخت کند و نیز برای کالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هر یک ۷۳ فرانک) را باید به شماره حساب‌های مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به (زبان انگلیسی یا فرانسه) میتواند درصورت تمایل در۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی و بعد از انجام بررسیهای مورد نیاز اظهارنامه را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای موردنظرتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.

لازم به ذکر است که هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارندکه چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات و منافع ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۲۰ سال(۱۰ سال حمایت اولیه و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال دیگر) قابل حمایت خواهد بود.

07 California Almonds 1
34

مدارک موردنیاز جهت فرایند ثبت بین المللی علامت (مادرید)

۱- تقاضا نامه جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر

۲- معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهر شرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی برند ارائه وکالتنامه دادگستری

۳- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس ( ثبت شرکت ) و آخرین ثبت تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل ثبت برند رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری.

۴- اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت مشاهده و رونوشت آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی گواهی ثبت علامت تجاری.

۵- تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی

۶- برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)

۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد)

مزایای ثبت بین المللی برند

۱-علائم تجاری یا برندها با توجه به قوانین داخلی هرکشوری  بررسی می‌شوند و سپس وارد روند ثبت بین المللی میشود در واقع ثبت بین المللی علائم تجاری ابتدا با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود.امتیازاین سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به WIPO میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.

۲- بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

۳- دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، میباشد.

Graduation Portrait Photographer London 2
01

مراحل تقاضای ثبت بین المللی برند

پس ازمشخص شدن کشورهای مورد  نظر جهت ثبت بین المللی بسته به اینکه کشورهای مورد درخواست صرفا” تحت نظام موافقتنامه یا پروتکل یا هردو آنها می باشند، متقاضی باید ازفرمهای MM1, MM2, یا MM3 را پر نماید.

نخست متقا ضی بایستی کلیه اطلاعات درخواستی اعم از نام و نشانی مالک علامت (اعم ازحقیقی یا حقوقی)، علامت مورد درخواست مطابق خصوصیات مندرج در ثبت مبداء ) ثبت در کشور متبوع ) اعم از ذکر رنگ و اجزاء علامت و غیره ، کالاها و خدمات مورد نظرو سایراطلاعات درخواستی را در فرم مربوطه عینا” مطابق گواهی ثبت مبداء پر کرده و به همراه سایرمدارک ذکر شده در ذیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

اداره مزبور پس از بررسی کارشناس، موارد اشکال را به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع آنها دراسرع وقت اقدام نماید. سپس متقاضی بایستی فرم تصحیح شده را درسه نسخه به اداره تسلیم نموده و پس از تائید و امضاء فرمهای مزبور توسط اداره مالکیت صنعتی نسبت به پرداخت هزینه های ثبت بین المللی که قبلا” در سایت WIPO محاسبه گردیده اقدام نماید. درنهایت، متقاضی شخصا” بایستی نسبت به ارسال نسخه ای از فرم تائید شده به همراه اصل فیش پرداختی (SWIFT) به دفتر بین المللیWIPO اقدام نماید.

در صورت عدم موفقیت وجه شما بازگردانده می‌شود

هزینه‌های ثبت بین المللی برند

با توجه به مشخصات درج شده در تصدیق ثبت داخلی از قبیل تعداد طبقات ، رنگی یا سیاه سفید بودن برند هزینه ثبت بین المللی برند محاسبه می‌شود.هزینه ثبت برند به فرانک سوئیس می‌باشد و پس از تایید اظهارنامه ثبت بین المللی برند توسط اداره مربوطه متقاضی باید هزینه مزبور را به حساب WIPO واریز نماید.

01 27 2019 11 33 111333103575 1

ما با شما تماس می گیریم

اگر نیاز به مشاوره در حوزه ثبت برند در انگلستان دارید کافی است شماره خود را وارد کنید:

ما تضمین می کنیم در صورت عدم موفقیت وجه به شما بازگردانده خواهد شد.

امتیاز شما
فهرست