تولید بدون کارخانه تحت برند مشترک با برندهای آماده براپ
همراه با خدماتی تخصصی از زنجیره خدمات پویش

تولید بدون کارخانه تحت برند مشترک با برندهای آماده براپ همراه با خدماتی تخصصی از زنجیره خدمات پویش

🔸زنجیره خدمات پویش فرصتی جهت استفاده از ظرفیت خالی در تولید کالا و خدمات تحت برندی مشترک

🔸زنجیره خدمات پویش درگاهی جهت دستیابی به فرصتهای تجاری جدید در بازار داخل و کشورهای هدف .

🔸زنجیره خدمات پویش بازویی تخصصی جهت کسب توان سرمایه ای بعنوان تغییر الگوی تامین منابع مالی