دروازه ورود بـــــه دنـــیـــای بـــــرنـــدها

موفقیت سیاه

داستان موفقیت سیاه

با موفقیت سیاه ،ســالها پیــش بــرای دوســتی هویــت برنــد طراحــی کــرده بودیــم کــه فوق العــاده بــرای خـودش و مشـتریان مـورد نظـرش جـذاب بـود. و بـه یکـی از عناصـر موفقیـت او مبـدل شــده بــود، هــر از چنــدی تمــاس می گرفــت. و در مــورد مســائل کاری و گپ وگفتــی می کردیم تــا اینکــه حــدود  دو ســال از او بیخبــر مانــدم و تماســی از وی دریافـت نکـردم.

یـک روز تلفنـم زنـگ خـورد و نـام ایشـان روی صفحـه‌اش نمایـان شـد بـا همـان صمیمیت گذشــته پاســخ دادم و بعــد از احــوال پرســی و کمــی شــوخی از اوضــاع کارش پرســیدم، گفتنـد: اصلا خـوب نیسـت و بـرای همیـن تمـاس گرفتـه ام کـه راهنمایی ام کنید شــاید از ایــن گــودال بــدون دســت‌آویز بیــرون بیایــم.

از او درخواســت کــردم کــه بــه دفتــر کارم بیایــد و بــا هــم گپــی بزنیــم، قبــول نکــرد. و اصـرار داشـت کـه مـن بـه کارخانـه او بـروم و آنجـا صحبـت کنیـم. قبـول کـردم و یـک قـرار ملاقات بـا ایشـان فیکس شـد. و بـه کارخانـه ایشان کـه در یکـی از شـهرکهای صنعتـی اطـراف تهـران بـود، رفتـم.

قبــل از رفتــن بــه دفتــر کارش، کارخانــه را نشــانم داد نســبت بــه چندســال پیــش کــه آنجـا را دیـده بـودم. تحـوالت بسـیار خـوب و جالبـی شـکل گرفتـه بـود. خطـوط تولیـد جدیـد، دسـتگاه های مـدرن و تجهیـزات بـه روز، فقـط یـک چیـز عجیـب دیـده میشـد. دســتگاهها و تجهیــزات خــاک گرفتــه بودنــد و تعــداد کمــی کارگــر مشــغول کار بودنــد!

پیشنهاد ما به شما:   انتخاب نام برند هنری ایرانی و خارجی برای کارهای هنری!

محصولات کارخانه اش

بـه دفتـر کارش رسـیدیم و دور یـک میـز کنفرانـس نشسـتیم. و بعـد از چنـد دقیقـه درد دلهایـش شـروع شـد و گفـت: “دوسـال پیـش بـا کلـی دوندگـی یـک وام خـوب گرفتـم و ایــن خطــوط تولیــد و تجهیــزات مــدرن را بــرای کارخانــه خریــدم. وامــم یــک ســال اســتراحت داشــت ولــی بعــد از آن بایــد هــر مــاه مبلــغ بســیار زیــادی اقســاط پرداخــت میکــردم.

از قضـاء اقتصـاد چنیـن شـد و چنـان شـد و… و نتوانسـتم محصولـی بفروشـم. در نتیجـه هـر روز هزینه هـا اضافـه شـد و مـن مجبـور بـه تعدیـل نیـرو شـدم (اخـراج کارکنـان اضافـه). اقسـاط وام هـم کـه امانـم را بریـده، ایـن اوضـاع همچنـان ادامـه دارد. و روز بـه روز بدتـر هـم میشـود و مانـدم بـا ایـن همـه هزینـه و یـک کارخانـه نیمـه تعطیـل چـه کنـم؟

 

مـورد گفتـه شـده تنهـا یکـی از مـواردی اسـت کـه طـی ایـن چند سـال فعالیت بـا آن مواجـه شـدم.

به نظر شما ایراد کار کجاست؟                                اوضاع اقتصادی؟

کیفیت محصول؟                                                   ضعف بازاریابی؟

تبلیغات ضعیف؟                                                    رقبا؟ یا…؟

من نام این وضعیت را گرفتاری در موفقیــت سیاه می گذارم.

بســیاری از کارآفرینــان ایرانــی از لحــاظ خلاقیت و سخت کوشــی بی نظیــر هســتند. مــن سـعادت هم صحبتـی بـا تعـداد زیـادی از ایـن نوابـغ را داشـته ام. افـرادی کـه نشـدنی را بـه شـدنی تبدیـل کرده انـد و علاوه بـر راه حـل، دانـش آفرین بوده‌اند. و موفقیتهـای بزرگــی کســب کرده انــد.

پیشنهاد ما به شما:   انتخاب بهترین لوگو

ایشان همـان افـرادی هسـتند کـه اغلـب گرفتـار موفقیـت سـیاه میشـوند. و هرآنچـه کـه بــا زحمــت زیــاد به دســت آمــده را در معــرض نابــودی قــرار میدهنــد.

موفقیـت سیـاه چیست؟

 همــه شــما میــوه مــوز را میشناســید، ابتــدا رنگــش ســبز و کال اســت. هنگامــی کــه میرسـد زرد و شـیرین میشـود ولی بعد از این مرحله کـم کـم سـیاه میشــود و می‌گنــدد. و حتــی در وجــودش قارچ هــا و ســموم خطرناکــی هــم بوجــود می آیــد، موفقیــت هــم همینطــور اســت. بســیاری از کارآفرینــان زمانــی توانســته‌اند نــه تنهــا موفقیت هــای چشــمگیری کســب کننــد. بلکــه چیــزی شــبیه بــه معجــزه پدیــد آورنــد کــه ســیل درآمــد و رونــق را بــه ارمغــان آورده اســت ایــن قســمت خــوب ماجراســت. فاجعـه وقتـی رخ میدهـد کـه میخواهنـد بـا تکـرار همـان عمـل موفقیت آمیـز گذشـته نتیجــه ای مشــابه در آینده بگیرنــد. افسوس که اغلب نتیجــه معکــوس میگیرنــد. و از آن بدتــر کــه بــر ایــن عقیـده خـود پافشـاری میکننـد و نمی خواهنـد آنرا کنـار بگذارنـد. (مانند شرکت کداک که به علت پافشاری رو عکاسی با نگاتیو، قربانی موج دوربین های دیجیتال شد).

مـن نـام ایـن را موفقیـت سـیاه میگـذارم.

موفقیت های تاریخ گذشته ای کـه اکنـون ماننـد زنجیـری بـه پـای کارآفرینـان بسـته شـده و مانـع پیشـرفت آنهـا گردیـده اسـت.

اینکه چرا اکنون این موفقیت ها دیگر کارآمد نیستند که به آن ها موفقیت سیاه گویند، مطلبی است در انتهای کتاب” نام طلایی” تشریح شده است. و شاید در مقاله دیگری آنرا منتشر نمایم، اما چه کنیم تا در گرداب موفقیت های سیاه گرفتار نشویم موضوعی است. عمیق که به اشاره ای بسنده و انتهای این رشته طویل را به ابتدای تفکر مخاطبان گرامی و فکور می سپارم تا خود حدیث مفصل بخوانند از مجمل:

 • بپذیریم که اکوسیستم اقتصادی وارد عصر برندینگ شده و مقتضیات این دوران را بشناسیم (عصری که مشتریان ترجیح میدهند بر اساس ارتباطات انسانی، عاطفی و بر پایه اعتماد خرید کنند)
 • به افراد جوان و خوشفکر اعتماد کنیم و به ایشان میدان بدهیم (به هر حال مخاطبان ما امروزی هستند و تفکرات نسل خود را بهتر می پذیرند)
 • بپذیریم که چشم مشتری جلوتر از مغز اوست و برای اغنای بصری مشتریانمان کاری بکنیم (سطح توقعات انسان ها هروز رو به افزایش است و نادیده گرفتن آن یعنی افتادن از چشم مشتریان)
 • مولفه های حاکم بر بازار امروز را شناسایی و استراتژی متناسب با آن طراحی کنیم.
پیشنهاد ما به شما:   برند خوش نام برند بد نام

(بهترین استراتژی های عصرما آنهایی است که بر پایه “برد-برد-برد-برد” باشد:

برد اول: سود و منافع تولید کننده یا خدمات دهنده.

برد دوم: سود، منافع و امنیت افرادی که برای ما کار می کنند.

برد سوم: سود و منافع مشتریانی که ازما خرید می کنند.

برد چهارم: سود و منفعت جامعه از وجود کسب و کار ما “کارهای عام المنفعه”)

دکتر رضا زرینی

مولف کتاب نام طلایی

Email: info[at]brandoxin.com

 

۲/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پر بازدید

مطالب مشابه

نامگذاری برند

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نام غیر استاندارد را با هیچ تبلیغ خوبی نمی توان در ذهن مشتری جای داد. تبلیغات نوعی هزینه است و هزینه کردن برای یک

توضیحات بیشتر »

9 پاسخ

  1. با درود .
   بعنوان کسی که بیش از سی است کسب و کارخود را داشته و دارم ، و همواره با ایده های نو و مشاورین خلاق و کار بلد داد و ستد فکری و تجربی داشته ام ، با اینکه از ایشان فقط همین
   مقاله ” موفقیت سیاه ” را خوانده و در سایت وسوابق کاری آنها تورق و گشت وگذار مختصری
   داشتم ، گواهی می دهم که جناب دکتر زرینی را آدمی فهیم و منصف ومطلع در حرفه خود و از همه مهمتر قابل اعتماد یافتم و از آشنایی با ایشان و brandoxin بی نهایت مسرور شدم .

   با امید به اینکه صاحبان آگاه اما دل خسته کسب و کار در ایران ، در این موقعیت های چالش برانگیز و بحران زا ، بتوانند با استفاده از نور و گرمای دانش و تجارب امثال ایشان به سلامت از طوفان‌ها بگذرند.

  2. سپاس قربان
   قطعا شما ناخدایی قابل هستید که تا اینجای کار کشتی کسب و کار خود را در سلامت و موفقیت به پیش بردید، آرزوی موفقیت و بهروزی برایتان دارم (زرینی)

 1. با درود .
  بعنوان کسی که بیش از سی است کسب و کارخود را داشته و دارم ، و همواره با ایده های نو و مشاورین خلاق و کار بلد داد و ستد فکری و تجربی داشته ام ، با اینکه از ایشان فقط همین
  مقاله ” موفقیت سیاه ” را خوانده و در سایت وسوابق کاری آنها تورق و گشت وگذار مختصری
  داشتم ، گواهی می دهم که جناب دکتر زرینی را آدمی فهیم و منصف ومطلع در حرفه خود و از همه مهمتر قابل اعتماد یافتم و از آشنایی با ایشان و brandoxin بی نهایت مسرور شدم .

  با امید به اینکه صاحبان آگاه اما دل خسته کسب و کار در ایران ، در این موقعیت های چالش برانگیز و بحران زا ، بتوانند با استفاده از نور و گرمای دانش و تجارب امثال ایشان به سلامت از طوفان‌ها بگذرند.

 2. با درود .
  بعنوان کسی که بیش از سی است کسب و کارخود را داشته و دارم ، و همواره با ایده های نو و مشاورین خلاق و کار بلد داد و ستد فکری و تجربی داشته ام ، با اینکه از ایشان فقط همین
  مقاله ” موفقیت سیاه ” را خوانده و در سایت وسوابق کاری آنها تورق و گشت وگذار مختصری
  داشتم ، گواهی می دهم که جناب دکتر زرینی را آدمی فهیم و منصف ومطلع در حرفه خود و از همه مهمتر قابل اعتماد یافتم و از آشنایی با ایشان و brandoxin بی نهایت مسرور شدم .

  1. امیدوارم در این شرایط باژگونه و بغرنج کسب وکارها در ایران ، بتوانیم با استفاده از دانش خلاقانه وکارساز امثال دکتر زرینی، این وضعیت نابسامان و شکننده را پشت سر بگذاریم

 3. امیدوارم در این شرایط باژگونه و بغرنج کسب وکارها در ایران ، بتوانیم با استفاده از دانش خلاقانه وکارساز امثال دکتر زرینی، این وضعیت نابسامان و شکننده را پشت سر بگذاریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *