کتاب انتخاب نام

انتخاب نام یکی از مهمترین چالش هایی است که اغلب کارآفرینان با آن روبروی هستند، زیرا یک علامت تجاری را میتوان در آینده تغییر داد ولی تغییر نام تجاری غیرممکن است .
بازگشت به بالا